Regulamin

Regulamin

Regulamin strony WWW.VITAMEDLIVE.PL

I. Pojęcia występujące w treści Regulaminu

1. Serwis – WWW.VITAMEDLIVE.PL – serwis edukacyjny skierowany do branży farmaceutycznej. Poprzez serwis prowadzone są także działania reklamowe i marketingowe.

2. Administrator – Innovum Jarosław Kędra z siedzibą w Piaseczno, ul. Dworcowa 18/49, 05-500 Piaseczno, REGON: 140530235 NIP: 946-223-39-50.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług Serwisu.

4. Regulamin – niniejszy dokument.

5. Treść Serwisu – zawartość merytoryczna Serwisu: treści edukacyjne i reklamowe.

6. Usługa – udostępnianie treści Serwisu oraz innych serwisów dla Użytkownika oraz działania reklamowe.

7. Newsletter – wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail o treści informacyjnej lub reklamowej.

8. Wiadomość SMS – wysłanie do Użytkownika wiadomości na telefon komórkowy, o treści informacyjnej lub reklamowej.

9. Netykieta – zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach w Internecie.

10. Umowa – umowa zawarta na świadczenie usług Serwisu na warunkach Regulaminu

11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

13. Cookies – Cookies to maleńkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez przeglądarkę internetową. Wszyscy stosują cookies dzięki cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika – jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Cookie nie identyfikuje danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Z chwilą pozytywnego dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana:

a. Uzyskuje status Użytkownika,

b. Zawiera Umowę.

2.Użytkownikiem może być zarówno osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna również o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żądanie Serwisu.

3. Chwilą zawarcia Umowy:

a. Jest moment zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie Usługi,

b. Usługi są dzielone między grupy Użytkowników i każdy z nich ma tylko i wyłącznie dostęp do swojego działu Serwisu.

4. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi w postaci:

a. Konta Użytkownika,

b. Konta Portalowego uprawniającego do korzystania z Serwisu.

5. Korzystanie z Konta może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

7. Serwis zastrzega, że funkcjonuje standardowa opcja przypominania hasła do Konta tj.:

a. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Administrator może nadać nowe hasło. Użytkownik poprzez podanie adresu e-mail otrzyma wiadomość zwrotną z unikalnym linkiem do zmiany hasła.

8. Treści zawarte w Serwisie objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie w wersji oryginalnej, utrwalanie, edytowanie poprzez skracanie, rozpowszechniania w szczególności zamieszczanie na innych stronach www, wykorzystywanie w sposób inny niż do celów własnej edukacji – jest zabronione i podlega grzywnie.

9. Serwis dopuszcza korzystanie z Treści Serwisu na własne potrzeby edukacyjne Użytkownika.

 

III. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

2. Użytkownik oświadcza, że:

a. Ma świadomość, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych osobowych, które Serwis będzie przetwarzać na warunkach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik oświadcza, że:

a. Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Serwis na mocy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może przetwarzać dane osobowe podane w ramach procedury rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych i reklamowych w związku z świadczeniem Usługi.

5. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych, przy pomocy zakładki „Profil”.

6. Użytkownik samodzielnie decyduje o podaniu danych identyfikacyjnych.

7. Użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Usługi.

8. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jej Konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Serwisu.

 

IV. Ograniczenia Techniczne i merytoryczne

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. Sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Serwis,

b. Szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

c. Udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

d. Szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Serwisu,

e. Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

V. Obowiązki i uprawnienia Serwisu

1. Serwis dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do:

a. Natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w przypadku, gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Serwis.

b. Odmowa rejestracji, bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia.

3. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, Serwis na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Sposób w jaki będą wykorzystywane konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

b. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,

c. Przerwy w świadczeniach Usługi zaistniałe z przyczyny technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) lub z przyczyn niezależnych od Serwisu (siła wyższa lub działanie osób trzecich),

d. Utrata danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. Awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu (działanie osób trzecich).

5. Serwis zastrzega sobie prawo do nie ujawniania hasła do Konta po śmierci Użytkownika

6. Użytkownik może wyrazić wolę udostępnienia hasła dostępowego do Konta rodzinie w razie śmierci poprzez skierowanie do Serwisu stosownego oświadczenia na piśmie.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu tego zdarzenia.

8. Wszelkie reklamy produktów i zawarte w nich logotypy, wizerunki opakowań produktów, opisy linki itp. dostarczone są do Administratora przez firmę Har Marcin „Vitamed”, ul. Posła Józefa Ostrowskiego 24; 97-213 Smardzewice. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych reklam, które opublikowane są w Serwisie.


VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług w Serwisie.

2. Reklamacje składać należy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej OFFICE@MEDORADO.COM i określić:

a. Dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu,

b. Rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c. Zarzuty Użytkownika,

d. Okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e. Ewentualny żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Serwis zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ja załatwić lub informacją o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Serwisu przez przedmioty, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności, Serwis przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

VII. Poufność

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest Administrator, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

2. Serwis może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Serwisu, lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

 

VIII. Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

 

IX. Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Administrator, nr rejestracji w GIODO 012537/2013.

2. Szanując Użytkownika prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

3. W Serwisie zbierane są następujące dane osobowe:

a. Adres e-mail – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego adresu e-mail, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

b. Imię i nazwisko – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

c. Nr. Telefonu – Powiadomienia poprzez Wiadomość SMS o nowych produktach, inne działania reklamowe i aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

d. Data urodzenia – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojej daty urodzenia, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

e. PWZ (numer Prawa Wykonywania Zawodu) – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego numeru PWZ, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i w późniejszym czasie weryfikować Użytkownika po tym numerze.

f. Specjalizacja – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojej Specjalizacji, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i by przydzielić go do odpowiedniej grupy użytkowników.

g. Miasto – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Miasta, w którym praktykuje, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

h. Tytuł naukowy – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Tytułu naukowego, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i przydzielenia go do odpowiedniej grupy użytkowników.

i. Główne miejsce pracy – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Głównego miejsca pracy, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

j. Funkcja – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojej Funkcji jaką pełni, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i przydzielenia go do odpowiedniej grupy użytkowników.

k. Adres głównego miejsca pracy – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Głównego miejsca pracy.

l. Rok ukończenia studiów – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Roku ukończenia studiów, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

a. Są wymagane do rejestracji w Serwisie,

b. Są wymagane przy uzyskiwaniu dostępu do odpowiedniej zawartości serwisu w ramach wybranej grupy użytkowników,

c. Jeśli Użytkownik chce być informowany o ciekawych wydarzeniach i nowych informacjach może zostać abonentem Newslettera oraz Wiadomości SMS. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili Użytkownik ma prawo się z niego wycofać.

5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z Usługi i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie Użytkownik pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z Serwisu.

6. Serwis zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim z poniższymi wyjątkami:

a. Vitamed Marcin Har z siedzibą w Smardzewice, ul. Posła Józefa Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice, REGON: 590291581 NIP: 773-100-96-92.

b. Przypadki określone przepisami prawa.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres office@medorado.com lub listem poleconym na adres: ul. Dworcowa 18/49, 05-500 Piaseczno.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Serwis dokłada należytej staranności, aby Treść Serwisu była jak najlepszej jakości, odznaczała się wysokim poziomem merytorycznym.

2. Serwis zastrzega sobie możliwość przerw technicznych, lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu, albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Serwisu.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Informacja o dokonaniu zmian będzie na bieżąco publikowana na łamach Serwisu.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: office@medorado.com.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2014r.