Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Profil wielogenowy identyfikujący podtypy raka nerkowokomórkowego o różnej podatności na TKI


Chorzy z rakiem jasnokomórkowym nerki (ang. clear cell renal cell carcinoma, ccRCC) cechują się zróżnicowanym przeżyciem i odpowiedzią na stosowane leczenie, co może mieć związek z różnorodnością molekularną nowotworów. W pracy analizowano zastosowanie praktyczne molekularnego zestawu do identyfikacji podtypów ccRCC o różnym rokowaniu i odpowiedzi na leczenie celowane (inhibitory kinazy tyrozynowej, ang. tyrosine kinase inhibitors, TKI). Przeprowadzono analizę ekspresji kompletnego genomu materiału utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie (ang. formalin-fixed paraffin-embedded, FFPE) pochodzącego od 55 chorych z ccRCC oraz zidentyfikowano dzięki metodzie grupowania hierarchicznego 2 molekularne podtypy o różnych wynikach klinicznych leczenia onkologicznego. Na potrzeby badania stworzono zestaw do analizy ilościowej 8 genów w reakcji łańcuchowej polimerazy, służący do klasyfikacji 2 podtypów ccRCC. Pierwotnym celem badania była ocena skuteczności testu poprzez ocenę związku podtypów prognostycznych ccRCC i przeżycia swoistego dla raka (ang. cancer-specific survival, CSS), a w przypadku chorych leczonych leczeniem celowanym, odpowiedź radiologiczna. W trzech kohortach walidacyjnych pacjenci różnili się podtypem rokowniczym o różnym CSS (kohorta Singapore General Hospital FFPE: n224; = p10 × 1.48 = −8; kohorta Cancer Genome Atlas RNA-Sequencing: n419; = p10 × 3.06 = −7; kohorta Van Andel Research Institute Microarray: n174; = p  0.00743). Dla 48 chorych otrzymujących leczenie złożone z TKI, klasyfikacja rokownicza związana była z odpowiedzią radiologiczną na zastosowane leczenie (p10 × 5.96 = −4) i wydłużonym czasem przeżycia podczas leczenia TKI (p  0.019). Wielogenowy test umożliwia klasyfikację ccRCC na podtypy różniące się rokowaniem i przebiegiem klinicznym, co może wskazywać na powodzenie zastosowanego leczenia TKI.

 
 
opracował: dr n. med. Łukasz Zapała
źródło: European Urology, Volume 67 Issue 1, January 2015, Pages 17-20

data publikacji: 21 stycznia 2015