Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Odległe wyniki trzymania moczu u chorych poddanych prostatektomii radykalnej z rakiem stercza ograniczonego do narządu


Nietrzymanie moczu jest częstym wczesnym powikłaniem obserwowanym po prostatektomii radykalnej (RP), niewiele zaś jest wiadomo na temat odległych wyników pooperacyjnych w zakresie trzymania moczu. W pracy analizowano dane dotyczące odległych wyników trzymania moczu u chorych poddanych RP od 10.2000 do 07.2012, wykonywanej z powodu raka stercza ograniczonego do narządu. Operacje przeprowadzone zostały przez jednego operatora, w miejskim szpitalu wielospecjalistycznym. Prospektywną analizą objęto 1788 chorych, którzy przed RP podpisali zgodę na udział w badaniu, a następnie poddani zostali okresowej kontroli po 3, 6, 12, 24, 96 i 120 miesiącach po RP. Oceniano związek między dwoma zmiennymi: wynikiem Los Angeles–Prostate Cancer Ind. urinary function score (UCLA-PCI-UFS) oraz stanem trzymania moczu.

 

Średni wynik UCLA-PCI-UFS uległ obniżeniu pomiędzy 2 a 8 rokiem obserwacji (83.8 vs 81.8; p0.007) i nieznacznie między 8 a 10 rokiem (81.8 vs 79.6; =  p  0.036) od czasu RP, podczas gdy odsetek trzymania moczu nie zmienił się znacząco w tych przedziałach czasu. U mężczyzn ≥60 roku życia zaobserwowano obniżenie się średniego wyniku UCLA-PCI-UFS pomiędzy 2 a 8 rokiem obserwacji (p=0,002) i nieznaczne obniżenie się odsetka trzymania moczu między 2 a 10 rokiem obserwacji (p=0,047), podczas gdy zmienne te nie uległy istotnej zmianie u chorych < 60 roku życia. Wyniki te uzyskano po operacjach wykonywanych przez doświadczonego chirurga, winny być zatem one oceniane z pewną ostrożnością i nie przenoszone na wszystkich chorych.

 

Podsumowując, pomiędzy 2 a 10 rokiem obserwacji po RP odnotowano nieznaczne obniżenie średniej wartości UCLA-PCI-UFS oraz odsetka trzymania moczu. U mężczyzn < 60 roku życia odnotowuje się lepsze wyniki odległe. Powyższe dane zapewniają realistyczne spojrzenie na odległe wyniki co do trzymania moczu u chorych poddanych RP.

autor: dr n. med. Łukasz Zapała
źródło: Eur Urol. 2014 Jan;65(1):52-7, Vinay Prabhu, Ganesh Sivarajan, Glen B. Taksler, Juliana Laze i Herbert Lepor

data publikacji: 14 stycznia 2014