Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Czy probiotyki zwiększają skuteczność eradykacji Helicobacter pylori?


Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori jest istotnym elementem zapobiegania występowania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz raka żołądka. Niestety coraz większy problemem tej terapii stanowi rosnąca oporność bakterii, co wiąże się z koniecznością stosowania bardziej agresywnych antybiotyków przez dłuższy okres czasu. Skutkuje to częstszym występowaniem działań niepożądanych. Wiele spośród nich wynika z zaburzenia fizjologicznej flory bakteryjnej wskutek leczenia antybiotykami. Z tego też powodu zaczęto zastanawiać się, czy dodanie probiotyków do standardowego schematu eradykacji zwiększy jej skuteczność i ograniczy występowanie skutków ubocznych.

 

W badaniu wzięło udział 107 osób zgłaszających objawy dyspeptyczne, które zrandomizowano do dwóch grup terapeutycznych, obie otrzymywały taką samą terapię eradykacyjną oraz probiotyki lub placebo. U wszystkich pacjentów wykonano oddechowy test ureazowy oraz badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, podczas którego pobrano materiał do testu na obecność Helicobacter pylori. Następnie pacjenci otrzymywali eradykację przez 7 dni oraz kapsułki zawierające probiotyk (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus i inne) lub placebo 2 razy dziennie przez 30 dni. Pacjentów poproszono o ocenę objawów dyspeptycznych oraz potencjalnych objawów niepożądanych poprzez wypełnienie kwestionariusza przed badaniem, po siedmiu, trzydziestu i sześćdziesięciu dniach od rozpoczęcia terapii. U wszystkich pacjentów, u których potwierdzono chorobę wrzodową, wykonano ponownie gastroskopię po 60 dniach od rozpoczęcia leczenia uznając ich za wyleczonych, jeżeli nie stwierdzono obecności Helicobacter pylori w badaniu histopatologicznym. U pozostałych pacjentów wykazujących objawy dyspeptycznych za wyleczenie uznano negatywny wynik oddechowego testu ureazowego.

 

W obu grupach badanych nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w skuteczności eradykacji. W grupie pacjentów przyjmujących probiotyk wynosiła ona 89,8%, podczas gdy w grupie przyjmującej placebo było to 85,1% pacjentów. Nie wykazano także statystycznych różnic wśród pacjentów ze stwierdzoną choroba wrzodową jak i pacjentów z dyspepsją. Pacjenci przyjmujący probiotyk rzadziej zgłaszali działania niepożądane, ale różnice względem grupy otrzymującej placebo nie były statystycznie istotne. Po 7 dniach wynosiły one odpowiednio 59,3% i 71,2% (p = 0,20) natomiast po 30 dniach 44,9% i 60,4% (p = 0,08).

 

Autorzy zwracają uwagę, że uzyskane przez nich wyniki różnią się od niektórych wcześniejszych badań oceniających skuteczność probiotyków w eradykacji Helicobacter pylori. W niektórych wcześniejszych badaniach udowodniono wyższą skuteczność eradykacji i rzadsze występowanie działań niepożądanych, jeżeli do terapii dodano probiotyk, w innych przypadkach stwierdzano zmniejszenie częstości działań niepożądanych bez polepszenia skuteczności eradykacji. Autorzy sugerują, iż może to wynikać z różnego składu badanych probiotyków.

źródło: Navarro-Rodriguez T, Silva FM, Barbuti RC i wsp. Association of a probiotic to a Helicobacter pylori eradication regimen does not increase efficacy Or decreases the adverse effects ot the treatment: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. BMC Gastroenterology 2013, 13:56

lek. med. Agata Stefańska

data publikacji: 16 maja 2013